این جزوه به بررسی گرافن و کاربردهای آن پرداخته است. گرافن یکی از مهمترین موضوعات روز بوده که تحقیقات زیادی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. 
توضیحات تکمیلی در قسمت توضیحات
گرافن
 
کاربردهای گرافن
 
جزوه گرافن
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?