ترانسفورماتورهای توزیع تولیدی شرکت ایران ترانسفو دارای شامل دو بخش ترانسفورماتورهای نرمال و ترانسفورماتورهای ویژه می باشد
IRAN TRANSFO
ترانسفورماتور روغنی
 
مراحل خرید ترانسفورماتور
 
مراحل خرید ترانسفورماتور
 
بازرسی از نظر الکتریکی
 
کنترلهای قبل از برقدار کردن
 

Vepub Can't show file.


596295
Pages
5517
Academic Notes
3159
Authors
150
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?