کنترلر ZEN از جمله محصولات کمپانی نام آشنای omron می باشد که در پروژه های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. بخاطر سادگی و قیمت مناسب می توان از این نوع کنترلر بجای مدار فرمان استفاده کرد
ZEN ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ
 
واﺣﺪﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ
 
ZEN ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 
دﺳﺘﻮرات آﻧﺎﻟﻮگ
 

Vepub Can't show file.


647887
Pages
6190
Academic Notes
3281
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?