معادلات دیفرانسیل از جمله دروس پایه در رشته های فنی مهندسی تدریس می شود. این سوالات برای تمامی رشته های فنی مهندسی مناسب می باشد. این فایل شامل نمونه سوالات درس معادلات دیفرانسیل می باشد. سوالات از دانشکده فنی دانشگاه تهران جنوب تهیه شده است.
نمونه سوال معادلات دیفرانسیل تهران جنوب ۹۴-۹۲
 

Vepub Can't show file.


667014
Pages
6461
Academic Notes
3308
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?