گزارش کار آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد شامل ۹ آزمایش صورت گرفته به همراه دستورکار، محاسبات و نتایج هر  آزمایش به صورت کامل است که مراحل هر آزمایش را به صورت مصور ارائه کرده است.این جزوه در قالب فرمت ورد ارائه گردیده است. 
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
تست کشش مواد (بررسی ویژگی های مکانیکی مواد نرم و ترد)
 
نرخ کرنش مواد (بررسی آهنگ تغییرات سرعت کرنش فولاد های کم کربن)
 
تست کشش مواد (بررسی ویژگی های پیر کرنشی فولاد)
 
اثر اندازه دانه بر خواص مکانیکی فولاد
 
تست فشار مواد
 
تست فشار مواد
 
تست خستگی فلزات
 
آزمون ضربه
 
تست خمش مواد
 
Vepub Can't show file

647887
Pages
6190
Academic Notes
3281
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?