جزوه مدیریت وکنترل پروژه به صورت تایپ شده خدمت شما دوستان عزیز ارائه شده است. 
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
تعاریف
 
تاریخچه
 
كاركرد مدیریت پروژه در چيست ؟
 
مراحل انجام برنامهریزي و كنترل پروژه
 

Vepub Can't show file.


592745
Pages
5460
Academic Notes
3140
Authors
150
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?