در این قسمت جزوه انتقال حرارت هدایت پیشرفته به صورت تایپ شده، منظم و کامل ارائه شده است. امید است این جزوه ارزشمند مفید واقع گردد. 
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
معادلات دیفرانسیل
 
مسئله همگن خطی
 
معادله پخش حرارت
 
شرایط مرزي
 
پره
 
انتقال گرماي یک بعدي
 
انتقال گرماي دو بعدي
 
شرایط مرزي وابسته به زمان
 
بی بعدسازي
 
اجسام نیمه بینهایت
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?