این جزوه به مسائل مختلف در این حوزه (انتقال حرارت 2) می‌پردازد. امید است خوانندگان پس از مطالعه این جزوه، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.
ایشان یکی از اساتید و محققین برجسته و متخصص در این حوزه می‌باشد
Free convection
 
Phase change
 
Heat Exchanger
 
Heat Exchanger design
 
Radiation Heat Transfer
 

Vepub Can't show file.


667014
Pages
6461
Academic Notes
3308
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?