این جزوه به مسائل مختلف در این حوزه (تحلیل سازه 2) می‌پردازد. امید است خوانندگان پس از مطالعه این جزوه، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

ایشان یکی از اساتید و محققین برجسته و متخصص در این حوزه می‌باشد.

مقدمه ای بر تحلیل ماتریسی سازه ها
 
روش شیب افت
 
روش توزیع لنگر (کراس)
 
روش کانی
 
روش های تقریبی تحلیل سازه ها
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?