جزوه تایپ شده درس علم مواد در یک فایل تایپ شده آماده دانلود است
مجید پور انوری عضو هیییت علمی دانشگاه آزاد واحد دزفول هستند
علم مواد
 
مقدمه ا ی بر علم مواد
 
ساختار و پیوند اتمی
 
ساختار کریستالی مواد
 

Vepub Can't show file.


667014
Pages
6461
Academic Notes
3308
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?