شامل ارزیابی اثرات زیست محیطی، توسعه پایدار،شاخص هاي توسعه، نگاه اکوسیستمی و تعریف نگاه سیستمی ودر این درس، مطالب پایه ای و مهم سیستم، و آیین نامه ها، قوانین، الزامات اجرایی، الگوها و نگاه هاي سازمانی به بحث ارزیابی زیست محیطی می باشد.
دکتر عزیر عابسی استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می باشند و تخصص ایشان در مدیریت منابع آب، هیدرولیک، هیدرولوژی، سیستم های تخلیه فاضلاب، و مهندسی محیط زیست می باشد.
مهندسی محیط زیست
 
ارزیابی اثرات زیست محیطی
 
توسعه و مفهوم آن
 
راهبردهاي توسعه
 
مفهوم توسعه پایدار
 
پایداري اکولوژیکی
 
اکولوژي
 
اکوسیستم
 
الزامات قانونی
 
استانداردهاي ملی
 
تغییرات قوانین
 
الگوي ارزیابی
 
گزارشات ارزیابی
 
پورتکلهاي بین المللی
 
معاهدات بین المللی
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?