پروژه ها بسته به وسعت ابعادشان در مقایس محلی، ملی، منطقه اي و بین المللی متاثر از میزان و نوع متاثران از آن، ملزم به رعایت و پیروي از مجموعه اي از قوانین و استانداردهاي زیست محیطی می باشند. در این درس به بررسی ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه هاي عمرانی و مقررات و استانداردهای آنها می پردازیم.
دکتر عزیر عابسی استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می باشند و تخصص ایشان در مدیریت منابع آب، هیدرولیک، هیدرولوژی، سیستم های تخلیه فاضلاب، و مهندسی محیط زیست می باشد.
استانداردهاي محیط زیستی ایران
 
استانداردهاي صدا
 
پهنه ها
 
استانداردهاي هواي پاك
 
استاندارد خروجی فاضلاب
 
استاندارد آب
 
استاندارد منبع آب شرب
 
استاندارد آب براي کشاورزي
 
استاندارد آب براي تفرج
 
استاندارد آب براي صنعت
 
معیارهای فعالیتهای صنفی تولیدی
 
رده بندي صنایع
 
بستر و حریم رودخانه ها
 
توسعه پروژه هاي عمرانی
 
توسعه شهر ها
 
توسعه انرژي و صنعت
 
سپتیک تانک
 
ایمهاف تانک
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?