زمینه و هدف: با توجه به توسعه بي رويه شهرها، تغيير الگوي مصرف و رشد روز افزون توليد انواع پسماند، منطقي‌ترين و كم هزينه‌ترين روش براي مديريت صحيح پسماندهاي شهري، ارزشيابي وضعيت محل‌هاي دفن موجود است تا بعد از بررسي آن، برنامه ريزي صحيح در اين زمينه صورت گيرد. 
در ادامه پیوست توضیحات کامل آمده است.
پسماند برخي از كشورها
 
مديريت پسماند در آمريكا
 
مديريت پسماند در انگلستان
 
مديريت پسماند در قاره آسيا
 
مزايا و معايب روش دفن بهداشتي
 
معيارهاي زيست محيطي
 
معيارهاي سياسي
 
معيارهاي اقتصادي
 
معيارهاي آب شناسي و زمين شناسي
 
معيارهاي توپوگرافيكي
 
روش غيرتراوايي
 
روش تراوابي
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?