اکولوژی یا بوم شناسی شناخت محیط اطرف از یک نگاه جامع است که به بررسی تغییرات محیطهاي فیزیکی و شیمیایی پرداخته و تاثیر آنها را برروي موجودات زنده مورد مطالعه قرار می دهد. در این جزوه مفاهیم کلیدی مرتبط با بوم شناسی، سیستمهای موجود، تحولات در داخل یک اکوسیستم، زنجیره غذایی، و هرمهای اکولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته اند.
دکتر عزیر عابسی استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می باشند و تخصص ایشان در مدیریت منابع آب، هیدرولیک، هیدرولوژی، سیستم های تخلیه فاضلاب، و مهندسی محیط زیست می باشد.
تعریف اکولوژی
 
انواع مطالعات اکولوژیک
 
سیستم در اکولوژي
 
اکوسیستم
 
تولید در تولیدکنندگان
 
ساز و کار تجربه
 
تحولات در یک اکوسیستم
 
جانشینی اکولوژیکی
 
والانس اکولوژیکی
 
زنجیره غذایی
 
شبکه غذایی
 
سطح تغذیه ای
 
پایداري اکولوژیکی
 
جاي پاي آب
 
جاي پاي کربن
 
هرمهای اکولوژیکی
 
چرخه بیو ژئو شیمیایی
 
اثر گلخانه اي
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?