اکولوژی یا بوم شناسی شناخت محیط اطرف از یک نگاه جامع است که به بررسی تغییرات محیطهاي فیزیکی و شیمیایی پرداخته و تاثیر آنها را برروي موجودات زنده مورد مطالعه قرار می دهد. در این جزوه مفاهیم کلیدی مرتبط با بوم شناسی، سیستمهای موجود، تحولات در داخل یک اکوسیستم، زنجیره غذایی، و هرمهای اکولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته اند.
دکتر عزیر عابسی استادیار دانشگاه بابل می باشند و تخصص ایشان در مدیریت منابع آب، هیدرولیک، هیدرولوژی، سیستم های تخلیه فاضلاب، و مهندسی محیط زیست می باشد.
عوامل خاکی
 
مواد معدنی خاك
 
قانون بلاك من
 
قانون تحمل شلفورد
 
اکولوژي انسانی
 
انسان و تامین انرژی
 
انرژي خورشیدي
 
فناوري فتوولتایک
 
برجهاي خورشیدي
 
انرژي آب
 
انرژي باد
 
انرژي بیومس
 
انرژي زمین گرمایی
 
انرژي حاصل از جذر و مد
 
انسان و کشاورزي
 

Vepub Can't show file.


667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?